Informativní důchodová aplikace (IDA) - Česká správa sociálního zabezpečení (2023)

Table of Contents
Otázky aodpovědi ke službě Informativní důchodová aplikace (IDA) 1. Co je hlavním cílem služby IDA? (Resp. proč mám službu IDA používat?) 2. Jak se mohu ke službě IDA přihlásit/zaregistrovat? 3. Je používání služby IDA bezpečné (v systému jsou nahrány osobní údaje)? 4. Jaké nové údaje mi služba IDA poskytne? 5. Od kolika let je možné službu IDA využívat? 6. Uvádí služba IDA údaj omožném odchodu do předčasného důchodu? 7. Proč je možné zažádat ozapočtení doby péče odítě, tedy doby mateřské arodičovské dovolené, až před odchodem do důchodu? Proč se musí vInformativní důchodové aplikaci vyplňovat údaje odětech, když jinak všechny údaje systém má? 8. Započítává se doba studia do potřebné doby pojištění pro odchod do starobního důchodu? Amá studium vliv na výši starobního důchodu? Hraje roli, vjakém roce jsem školu studoval? 9. Jsou vevidenci ČSSZ, resp. ve službě IDA, obsaženy iúdaje zposledního roku pojištění? 10. Za jakých předpokladů je možné dosáhnout na částku, která se teď vaplikaci zobrazuje? Jaké parametry vstupují do výpočtu měsíčního důchodu? Jde osoučasnou, nebo budoucí hodnotu peněz? 11. Jak bude služba IDA reflektovat vývoj inflace azměny dalších faktorů? Ajak bude reagovat na důchodové reformy, které se připravují? 12. Jaké další služby kromě služby IDA ePortál ČSSZ nabízí? 13. Proč není ve službě IDA uvedena otcovská? 14. Proč se mnou přidaná doba pojištění ze zaměstnání či studia nezanese do evidence ČSSZ? 15. Jak postupovat vpřípadě, že chci chybějící doby pojištění přidat do evidence ČSSZ? 16. Co mám dělat, když evidované doby pojištění nesedí? 17. Proč se vIDA nezobrazuje doba služebního poměru (bývalého) vojáka, policisty, hasiče nebo člena vězeňské služby? 18. Proč se mi nezobrazila žádná konkrétní částka uvýpočtu starobního důchodu?

Proč byste měli naši online službu ePortálu ČSSZ používat ajaké informace Vám poskytne?

  1. Aplikace Vám vypočítá aktuální odhad výše starobního důchodu.
  2. Rychle asnadno zjistíte své datum odchodu do starobního důchodu.
  3. Používání služby IDA je bezpečné díky přihlášení přes Identitu občana či datovou schránku.
  4. Jednoduše si zkontrolujete započtené doby důchodového pojištění apřípadně je pro účely odhadu upravíte či doplníte.
  5. Díky skutečným datům zevidence ČSSZ Vám aplikace ukáže informace maximálně reálně.

  • 22. 7. 2021 Kdy budu mít nárok na důchod ajak vysoký bude? Informativní důchodová aplikace ČSSZ Vám to vypočítá
  • 12. 1. 2023 Úspěch Informativní důchodové aplikace – překročila milion spuštění

Informativní důchodová aplikace (IDA) jeonline služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení, která pojištěncům poskytne přehlednou asrozumitelnou informaci ohledně jejich dosud evidovaného počtu let důchodového pojištění. Jedinečnostslužby IDA spočívá především vzodpovězení základních otázek, tj. zda jsou vdatabázi ČSSZ evidovány všechny informace, zda budou mít nárok na starobní důchod, odkdy ajak vysoký by mohl být.

Informativní důchodová aplikace funguje vprostředí ePortálu ČSSZ pro přihlášené uživatele aje zcela zdarma. Přihlášení je jednoduché, stačí datová schránka nebo Identita občana. Jednoduchým aoblíbeným způsobem přihlášení je bankovní identita. Možnosti, jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ, uživatelé najdou přímo na ePortálu.

Otázky aodpovědi ke službě Informativní důchodová aplikace (IDA)

1. Co je hlavním cílem služby IDA? (Resp. proč mám službu IDA používat?)

IDA je nová služba ePortálu ČSSZ, která poskytne odpovědi na základní otázky snad každého znás: zda budu mít nárok na starobní důchod, odkdy ajak vysoký by mohl být. Zároveň odpoví ina otázku, co ještě musím splnit pro nárok na starobní důchod, tj. zejména kolik let mi chybí kdosažení důchodového věku nebo pro získání potřebné doby pojištění. Kzodpovězení všech těchto otázek využívá IDA údajů odobách pojištění avyměřovacích základech (včetně vyloučených dob) uložených vevidenci ČSSZ. Vyloučená doba je tzv. sociální událost bez výdělku, např. doba dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče odítě do 4 let věku nebo péče ozávislou osobu aj. Účelem je, aby se ekonomicky aktivní generace do budoucnosti zajistily anespoléhaly pouze na stát, resp. na starobní důchod. Služba IDA nabádá kekonomickému jednání. Je to taková důchodová kalkulačka pro každého.

2. Jak se mohu ke službě IDA přihlásit/zaregistrovat?

Jak službu jednoduše použít, se dozvíte na ePortálu ČSSZ. Pro využití online služeb ePortálu ČSSZ je třeba se přihlásit. Identifikace přihlášením zaručuje, že konkrétní osobě jsou přístupné konkrétní služby sjejími osobními údaji. (Práce stiskopisy nevyžaduje přihlášení do ePortálu ČSSZ.) Přihlášení prostřednictvím Identity občana je určeno pro fyzické osoby. Pro úspěšné ověření je nutné zadat souhlas sposkytnutím následujících údajů: příjmení, jméno, datum narození, místo narození. Vyberete si způsob přihlášení. Doporučujeme Identitu občana. Přihlášení je možné také přes datovou schránku.

3. Je používání služby IDA bezpečné (v systému jsou nahrány osobní údaje)?

Používání služby IDA je bezpečné. Služba IDA se spouští vprostředí ePortálu ČSSZ. Protože pracuje sosobními údaji pojištěnců, je přístupná pouze těm lidem, kteří disponují tzv. elektronickou identitou. Ta obecně zaručuje, že vprostředí internetu dojde ke ztotožnění občana bez jeho osobní přítomnosti na úřadě. Ztotožnění sama ČSSZ neprovádí, ale využívá Národní bod pro identifikaci aautentizaci, který nabízí poměrně širokou škálu možností, jak se velektronickém světě identifikovat. Využít lze např. bankovní identitu, kdy jsou pro přihlášení na ePortál použity přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, stejně jako by se občan přihlašoval do své banky.

4. Jaké nové údaje mi služba IDA poskytne?

Jedinečnost nové služby IDA spočívá především vzodpovězení základních otázek uživatele služby, tj. zda jsou vjeho informativním osobním listu důchodového pojištění evidovány všechny informace opojištění. Služba umožňuje ivložení vybraných náhradních dob pojištění či dob zaměstnání nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti, které ČSSZ dosud nemá ve své evidenci. Pojištěncem doplněné informace jsou však využity pouze jednorázově pro zadanou službu anejsou ukládány vevidenci ČSSZ. Cílem je ukázat informaci ocelkové době pojištění aodhad výše starobního důchodu maximálně reálně.

5. Od kolika let je možné službu IDA využívat?

Služba IDA je určena všem pojištěncům od 19 let, resp. po získání alespoň jednoho roku důchodového pojištění. Především je však určena pojištěncům vproduktivním věku, tj. 30 avíce let.

6. Uvádí služba IDA údaj omožném odchodu do předčasného důchodu?

Aplikace vypočte důchodový věk sohledem na pohlaví av případě ženy sohledem na počet vychovaných dětí. Neuvádí datum, kdy může jít pojištěnec do předčasného starobního důchodu, ani kjakému datu získal potřebnou dobu pojištění. Nárok na starobní důchod nevzniká pouze splněním jedné ze dvou zákonem stanovených podmínek, ale až splněním obou podmínek. Pokud někdo získá 35 let pojištění ve svých 55 letech, itak mu nárok na starobní důchod vznikne až dosažením jeho důchodového věku.

7. Proč je možné zažádat ozapočtení doby péče odítě, tedy doby mateřské arodičovské dovolené, až před odchodem do důchodu? Proč se musí vInformativní důchodové aplikaci vyplňovat údaje odětech, když jinak všechny údaje systém má?

Údaj opočtu vychovaných dětí je jedním zúdajů, které ČSSZ obvykle ve své evidenci nemá. Takovou „chybějící“ dobou je též doba učení či studia na střední nebo vysoké škole au mužů doba vojenské či civilní služby. Informaci opočtu vychovaných dětí vyplní pouze ženy (automaticky je přednastavena hodnota 0), vpřípadě mužů je výpočet proveden ihned. Uvedený údaj je podstatný jak pro určení ženina důchodového věku, tak pro hodnocení doby péče odítě do 4 let věku jako doby důchodového pojištění.

8. Započítává se doba studia do potřebné doby pojištění pro odchod do starobního důchodu? Amá studium vliv na výši starobního důchodu? Hraje roli, vjakém roce jsem školu studoval?

Studium před rokem 2010 se považuje většinou za tzv. náhradní dobu pojištění. To znamená, že za tuto dobu sice není nikým placeno sociální pojištění, ale přesto se tato doba bere vpotaz pro nárok na starobní důchod ipři jeho výpočtu. Je však velmi důležité, vjaké době studium probíhalo. Studenti po 31. prosinci 2009 podle současné právní úpravy své studium jako náhradní dobu pojištění hodnoceno mít nebudou. Studium před rokem 2010 není nicméně hodnoceno vždy vplném rozsahu, po 18. roce věku pojištěnce lze hodnotit jako náhradní dobu pojištění maximálně 6 let takového studia.

9. Jsou vevidenci ČSSZ, resp. ve službě IDA, obsaženy iúdaje zposledního roku pojištění?

Ve většině případů jsou vevidenci ČSSZ všechny údaje odobách zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.Ovšem vroce 2020 došlo uOSVČ ke změnám vsouvislosti svykazováním vyloučených dob dle zákona omimořádných opatření (v souvislosti scovid-19) az toho důvodu došlo ik prodloužení doby potřebné pro uložení dat do databáze nárokových pokladů (odkud čerpá data islužba IDA na ePortálu ČSSZ). Vpřípadě, kdy údaje zposledního roku pojištění chybí, umožní služba IDA pojištěnci si je vložit, ato oposledních 2 letech pojištění, tj. ozaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Vzhledem ktomu, že výše zmíněné údaje mají vliv na splnění podmínky nároku na starobní důchod ajeho výši, je nutné si je do služby IDA samostatně vložit, aby byl odhad výše starobního důchodu proveden přesněji. Jiné doby pojištění však není možné vkládat. Pokud nejsou nějaké další údaje zminulých zaměstnání obsaženy ve službě IDA (tzn. nejsou vevidenci ČSSZ), doporučujeme obrátit se na místně příslušnou OSSZ pro poskytnutí rady, jak chybějící doby do evidence ČSSZ doložit ana základě jakých podkladů.

10. Za jakých předpokladů je možné dosáhnout na částku, která se teď vaplikaci zobrazuje? Jaké parametry vstupují do výpočtu měsíčního důchodu? Jde osoučasnou, nebo budoucí hodnotu peněz?

Výpočet odhadu starobního důchodu je proveden vaktuálním roce používání této služby, ato sohledem na parametry výpočtu důchodu vtomto roce. Pokud tedy použijete službu IDA vroce 2021, je proveden odhad výpočtu důchodu pro rok 2021. Při výpočtu se vychází zpředpokladu, že až do dosažení důchodového věku bude pojištěnec pracovat/vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, odhad výše důchodu pak nezohledňuje budoucí výdělky nebo vyloučené doby. Vpřípadě, kdy bude pojištěnec používat službu IDA vpravidelných ročních intervalech, bude se měnit ihodnota odhadu výše starobního důchodu, ato právě sohledem na výdělky, kterých před jeho prováděním dosáhl. Vzhledem kprávní úpravě důchodového pojištění lze nicméně ve většině případů garantovat, že tato odhadovaná výše starobního důchodu bude minimální hodnotou, kterou bude pojištěnec vbudoucnu pobírat.

11. Jak bude služba IDA reflektovat vývoj inflace azměny dalších faktorů? Ajak bude reagovat na důchodové reformy, které se připravují?

Služba IDA pracuje vždy saktuálně platnými parametry určenými pro výpočet starobního důchodu pro rok, kdy se pojištěnec na službu dívá. Odhad výše důchodu je proveden zjednodušeně řečeno tak, že tzv. výpočtový základ čili částka odvíjející se od dosahovaných příjmů vychází zúdajů obsažených vevidenci ČSSZ, případně doplněných pojištěncem za poslední dva roky zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti. Vrámci těchto podkladů se počítá jak sdobou pojištění, tak sdosahovanými výdělky (vyměřovacími základy) avyloučenou dobou. Kcelkové době pojištění získané pojištěncem kdatu použití služby se přičtou roky, které mu zbývají do dosažení důchodového věku, avýsledkem je tak částka důchodu ve výši, jako by všechny podmínky pro nárok na důchod pojištěnec splnil ke dni užití služby. Udopočtené doby se přitom vychází zpředpokladu, že se bude vbudoucnu jednat odobu důchodového pojištění.

12. Jaké další služby kromě služby IDA ePortál ČSSZ nabízí?

Po přihlášení do ePortálu lze vyplnit aodeslat ČSSZ tiskopisy, požádat oinformativní osobní list důchodového pojištění apod. Můžete využívat všech služeb ePortálu, např. provádět výpočet starobního důchodu, pokud jste vpředdůchodovém věku. Přihlášený pojištěnec si může zkontrolovat, zda jej zaměstnavatel přihlásil knemocenskému pojištění, získat přehled svých dočasných pracovních neschopností apod. Výhodou přihlášení do ePortálu ČSSZ je nejen přímé odeslání vyplněných tiskopisů ČSSZ (nemusíte tedy tiskopis tisknout, podepisovat aodeslat či odnést na ČSSZ/OSSZ), ale také skutečnost, že se vdaných tiskopisech/formulářích automaticky předvyplní vaše údaje. Zároveň vpřípadě důchodových služeb jsou předvyplněny informace odobách pojištění, dosažených výdělcích apočtu vyloučených dob, které má ČSSZ vevidenci.

13. Proč není ve službě IDA uvedena otcovská?

Otcovská je dávka nemocenského pojištění, dobu jejího pobírání proto vykazuje zaměstnavatel na ELDP. Vrámci služby IDA je tato doba uvedena vhodnotě Vyloučené doby vpříslušném kalendářním roce, která se zobrazuje pod záložkou Kompletní přehled evidovaných dob.

14. Proč se mnou přidaná doba pojištění ze zaměstnání či studia nezanese do evidence ČSSZ?

IDA má výhradně informativní charakter. Nicméně aby byl výsledek aplikace IDA co nejpřesnější, je uživatelům umožněno vkládat ty doby pojištění či náhradní doby pojištění, které se vevidenci ČSSZ nemusejí nacházet (zpravidla jde odobu studia či vojenské služby). Tuto dobu lze vložit, aniž by byla prokázána příslušnými doklady. To je důvod, proč nelze takto přidaný interval zanést do evidence ČSSZ. Doba zaměstnání bude do evidence ČSSZ dodána zaměstnavatelem na základě ELDP.

15. Jak postupovat vpřípadě, že chci chybějící doby pojištění přidat do evidence ČSSZ?

V takovém případě je možné se obrátit na příslušnou OSSZ / PSSZ / MSSZ Brno. Vhodné je disponovat originálními doklady. Znich budou pořízeny ověřené kopie apředány na ústředí ČSSZ kzaevidování.

Leták Dokládání dob důchodového pojištění

16. Co mám dělat, když evidované doby pojištění nesedí?

Pokud bude mít uživatel aplikace IDA dojem, že evidované doby pojištění nejsou zcela vpořádku (např. jsou údaje duplicitní nebo je namísto započtených 365 dní zaměstnání hodnoceno jen 65 dnů), je vhodné nejprve požádat ovyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění. ČSSZ na základě této žádosti referentsky zkontroluje obsah individuálního konta pojištěnce apřípadné duplicity či drobné nesrovnalosti, vznikající nesprávným automatizovaným zpracováním ELDP, upraví. Jde-li však ochybějící doby pojištění, nebo dokonce nesprávně vyhotovený ELDP, je třeba se obrátit na místně příslušnou OSSZ / PSSZ / MSSZ Brno, která bude nápomocna při doplnění evidence nebo opravě údajů vní obsažených.


Leták Dokládání dob důchodového pojištění

17. Proč se vIDA nezobrazuje doba služebního poměru (bývalého) vojáka, policisty, hasiče nebo člena vězeňské služby?

Doba výkonu služebního poměru (bývalých) vojáků, policistů, hasičů adalších příslušníků ozbrojených sil je vtěchto případech uložena vevidenci příslušného orgánu sociálního zabezpečení ministerstva obrany, vnitra nebo spravedlnosti. Pokud příslušník ozbrojených sil ukončí služební poměr azačne vykonávat civilní zaměstnání, pak má část dob uloženou vevidenci silových ministerstev ačást uČSSZ. Evidenční materiál si orgány sociálního zabezpečení předávají až při podání žádosti odávku důchodového pojištění. Získá ho ten, kdo bude odávce rozhodovat. Platí přitom, že pobírá-li bývalý příslušník ozbrojených sil tzv. výsluhu, nerozhoduje ojeho nároku ČSSZ, ale vždy příslušné silové ministerstvo.

18. Proč se mi nezobrazila žádná konkrétní částka uvýpočtu starobního důchodu?

Odhad výše starobního důchodu je ze strany ČSSZ proveden pouze za předpokladu, že pojištěnec ke dni dosažení svého důchodového věku získá potřebnou dobu pojištění, tj. 35 let. Proto doporučujeme nejprve provést kontrolu, zda podklady pro výpočet obsahují údaje odobě studia na SŠ/VŠ nebo ovojenské či civilní službě. Uvedené doby uživatel vloží snadno prostřednictvím tlačítka „provést přepočet“ anásledně „přidat dobu“ – uvede se interval atyp doby pojištění. Po stisknutí tlačítka „přepočítat“ se uživateli zobrazí nový výsledek výpočtu, ato sohledem na vloženou dobu.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 01/09/2023

Views: 6379

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.